Polityka prywatności

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Szanując prywatność naszych Klientów, dochowujemy wszelkiej należytej staranności i działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W szczególności dokładamy staranności, aby przetwarzane przez nas dane były:
a) Przetwarzane zgodnie z prawem
b) Zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie celów
c) Nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami;
d) Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
e) Odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem
f) Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Dane przetwarzane przez Spółkę są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

§ 2


Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.ortohab.pl jest ”LYF” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Balonowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651084, NIP: 5213758427, REGON: 366026639.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

§ 3


Administrator Danych gromadzi następujące dane:
1. Imię i nazwisko;
2. Adres zamieszkania lub/i adres do wysyłki
3. Adres e-mail;
4. Numer telefonu

§ 4

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
a) Założenie konta przez Użytkownika na stronie ortohab.pl
b) Wypełnienie formularza kontaktowego w celu wysłania zapytania;

c) Wypełnienie formularza kontaktowego w celu przedstawienia i przesłania oferty handlowej.

d) Zapisanie się Użytkownika do newslettera.
2. Spółka przetwarza dane w następujących celach:
a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów dostępnych na stronie www.ortohab.pl
b) rozpatrzenia złożonych reklamacji;
c) odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego;
d) dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń wynikających z umowy;
e) marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług;
f) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą;
f)przesłania i wypełnienia ankiety posprzedażowej.

§ 5

Dane osobowe Spółka będzie przetwarzała przez okres niezbędny dla wykonania umowy oraz przez okres i w zakresie niezbędnym wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda do momentu jej wycofania.

§ 6


Dane osobowe Spółka udostępnia firmom świadczącym usługi na rzecz Spółki, w szczególności podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorowi obsługującego system DOTPAY.pl, firmie Google (przez Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager) oraz Facebook (wykorzystując Piksel facebook)
Dane osobowe są zawsze powierzane na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.
Nie przekazujemy pozyskanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane nie są przez nas udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których wymagają tego przepisy prawa – na podstawie żądania uprawnionego organu lub sądu.

§ 7

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 8

Podanie danych jest dobrowolne np. w przypadku zapisu do newslettera.
W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest obligatoryjne w celu założenia konta lub odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie bądź w celu otrzymania informacji handlowej.


§ 9

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

§ 10

Administrator w trakcie świadczenia usług stosuje pliki cookies czyli technologie służące do gromadzenia i zapisywania informacji.
Pliki cookies to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputerze, tablecie, telefonie).
Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności serwisu.

§ 11

Użytkowników korzystających z serwisu prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich urządzeniach końcowych.

§ 12

Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) pliki sesyjne czyli takie, które istnieją do końca danej sesji Użytkownika;
b) pliki trwałe czyli takie, które istnieją po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

§ 13

Użytkownik ma możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies, jeżeli się nie zgadza na zapisywanie tych plików. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Natomiast po wyłączeniu plików cookies niektóre z funkcjonalności serwisu mogą być niedostępne.

§ 14

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksy cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
W Serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych, jakie działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z jakich treścią zalecamy się zapoznać.
Nieustannie doskonalimy nasz Serwis i dążymy do dostosowywania Polityki Prywatności do wymogów wynikających z zasad dobrej praktyki. W związku z powyższym informujemy, że treści zawarte w Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie Polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani.

§ 15

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 23.03.2019 r