REGULAMIN

§ 1 Informacje ogólne

Sklep internetowy ORTOHAB.PL, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę ”LYF” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Balonowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651084, NIP: 5213758427, REGON: 366026639.

 • Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego, artykułów higienicznych oraz chemii gospodarczej zwanych dalej łącznie Towarem.
 • Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z usług Sklepu.
 • ”LYF” Sp. z o.o. posiada wszelkie ważne zezwolenia, konieczne do prowadzenia sprzedaży określonej niniejszym Regulaminem.
 • Oficjalna strona internetowa Sklepu, zwana dalej Stroną, znajduje się na pod adresem www.ortohab.pl.
 • Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:
 1. Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.ortohab.pl;
 2. Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny www.ortohab.pl, właściciela sklepu internetowego www.ortohab.pl – spółkę ”LYF” Sp. z o.o.;
 3. Kliencie – rozumie się przez to każdego, kto nabywa Towary;
 4. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;
 5. Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.ortohab.pl;
 6. Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Administratorze danych – rozumie się przez to spółkę ”LYF” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Balonowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651084, NIP: 5213758427, REGON: 366026639.
 • Korzystanie ze Sklepu i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Siedziba Sklepu znajduje się w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14.
 • Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14.
 • Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.


§2 Oferowane Towary

 1. Ofertą handlową Sklepu objęty jest szeroko rozumiany sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i terapeutyczny, artykuły higieniczne oraz chemia gospodarcza.
 2. Towary prezentowane są na Stronie w postaci graficznej obrazując je w postaci gotowej do korzystania zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Towary stanowiące przedmiot sprzedaży dostarczane są Klientom w postaci przygotowanej i dostarczonej Sprzedawcy przez producenta, tj. wymagającej stosownego złożenia i montażu.

 

§3 Zasady realizacji zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia, rozumianych jako:
 • adres e-mail Klienta;
 • numer telefonu kontaktowego do Klienta;
 • imię i nazwisko bądź firma Klienta;
 • adres dla doręczenia przesyłki;
 • dane do wystawienia faktury VAT w przypadku wyboru przez Klienta powyższej formy udokumentowania transakcji.
 1. Zamówienia można składać każdego dnia przez całą dobę za pośrednictwem:
 • Strony
 • Poczty e-mail: kontakt@ortohab.pl
 • Bezpłatnej infolinii pod numerem 800 183 022
 • Funkcji tzw. „livechat” znajdującej się na Stronie
 1. Uprawnionym do korzystania z usług oferowanych przez Sklep jest każdy Użytkownik. Użytkownicy zobowiązani są do podania danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem jednak, że dane nie będą zapisywane i gromadzone przez Sklep po zrealizowaniu zamówienia.
 2. Witryna www.ortohab.pl umożliwia każdemu Użytkownikowi zarejestrowanie własnego konta. Zarejestrowani Użytkownicy, za pośrednictwem zakładki „Moje Konto) będą mogli śledzić status zamówienia, przeglądać historię poprzednich zamówień, będą mogli zapoznać się z listą zakupów, a także otrzymywać dodatkowe zniżki, na zasadach opisanych w regulaminach ewentualnych akcji promocyjnych.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez poprawny wybór właściwego Towaru a następnie wypełnienie formularza zamówienia w zakładce „koszyk”. Finalizacja zamówienia następuje poprzez wybranie opcji „Zamawiam i płacę”.
 4. Klient zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail, pod którym będzie można dokonać potwierdzenia założonego zamówienia.
 5. Do chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia Klient może dokonać rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
 6. Otrzymanie potwierdzenia zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta ceny. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków.
 7. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.
 8. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (w rozumieniu art. 68 kodeksu cywilnego). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
 9. W przypadku składania zamówień telefonicznie lub za pośrednictwem bezpłatnej infolinii bądź funkcji tzw. livechat:
 • Umowa sprzedaży dochodzi do skutku dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia na stronie internetowej www.ortohab.pl i uiszczenia ceny przez Klienta. Niezależnie od tego, za każdym razem Sprzedawca upewnia się, chociażby ustnie, przed realizacją zamówienia, czy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu;
 • Dokonując zamówienia telefonicznie przy współpracy z konsultantem www.ortohab.pl, Klient po zakończeniu procedury dokonywania zakupów otrzymuje na adres e-mail, podany konsultantowi, akceptacyjną wiadomość e-mail, zawierającą hiperłącze do treści zamówienia, które przenosi Klientów do okna zawierającego dane płatnika, adres wysyłki, kody zamówionych Towarów, łączną kwotę zamówienia i numer zamówienia. W celu zakończenia procesu sprzedaży Klient dokonuje płatności poprzez system płatności elektronicznej za złożone zamówienie (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze) przechodząc do ostatniego kroku zamówienia i klikając „Potwierdź zakup”. Po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość zwrotną dokumentującą ten fakt.Równoczesne spełnienie tych wymagań jest podstawą do przekazania zamówienia telefonicznego do realizacji.
 1. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 08:00 do godziny 16:00 w Dni robocze.
 2. Zamówienia telefoniczne mogą być rejestrowane elektronicznie, ale tylko za uprzednią zgodą Klienta.
 3. Warunki realizacji zamówień nietypowych (niewynikających z oferowanych Towarów na Stronie) są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 4. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach jak: przesyłka w sobotę do godziny 14, czy dodatkowy koszt związany z wybraną formą płatności, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia – przed jego złożeniem, a w przypadku zamówień telefonicznych w treści e-maila weryfikacyjnego wysyłanego do Klienta do potwierdzenia i dokonania płatności.
 5. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym www.ortohab.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT lub faktury VATt detalicznej. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Wybór formy dokumentu sprzedaży należy do Klienta.
 6. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00. Zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym Dniu roboczym.


§4 Ceny i polityka cenowa

 1. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego www.ortohab.pl są cenami brutto (zawierają w zależności od produktu stawkę 8% lub 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej www.ortohab.pl przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego www.ortohab.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Pomimo korzystania przez Sprzedawcę z uprawnienia, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, każdorazowo ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana na stronie internetowej, aktualna w chwili złożenia zamówienia.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.ortohab.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy i terminu dostawy zamówienia oraz formy płatności.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Ceny podane na Stronie mają zastosowanie wyłącznie w przypadku dokonywania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzania innych Towarów znajdujących się w placówkach handlowych Sprzedawcy.

§5 Płatności

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
 • za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego www.ortohab.pl.
 • przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową (Kod CVV/CVC (Card Verification Value/Code) znajduje się na odwrocie karty kredytowej po prawej stronie w białym pasku podpisu i są to zawsze ostatnie 3 cyfry dla kart VISA i MasterCard). – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu internetowego Dotpay.pl
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
 2. W przypadku wybranych Towarów, z uwagi na ich specyfikację, kształt lub gabaryty, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. O wszelkich ograniczeniach z tego wynikających, Klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

§ 6 Odbiór zamówienia

 1. Sprzedawca dopuszcza następujące formy odbioru zakupionego Towaru:
 • za pośrednictwem firm kurierskich,
 • odbiór osobisty.
 1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w Dni robocze. Dostawy w innych dniach realizowane są na życzenie Klienta i mogą wiązać się z dodatkową opłatą - w takich przypadkach należy wyraźnie zaznaczyć w rubryce ‘uwagi’ podczas składania zamówienia, w jakich godzinach powinien być dostarczony Towar. O wysokości dodatkowej opłaty Klient zostanie poinformowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.
 2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia lub podany konsultantowi w trakcie składania zamówienia w inny sposób przewidziany Regulaminem.
 3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Dni Robocze. Zrealizowanie przez Sprzedawcę zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wymaga indywidualnego ustalenia miejsca oraz kosztów dostawy.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony w jeden z alternatywnych sposobów:
 • od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę,
 • od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem,
 • od momentu otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail na adres kontakt@ortohab.pl w przypadku Klienta składającego zamówienie telefonicznie.
 1. Każdy z Towarów znajdujących się ofercie handlowej Sprzedawcy posiada indywidualnie określony status „dostępności”, tj. czasu zrealizowania zamówienia wraz z dostawą. W zależności od formy składania zamówienia informacja ta będzie przekazywana wraz z informacjami o danym produkcie bądź podawana będzie przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę do przyjmowania zamówień.
 2. Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji zamówień składanych telefonicznie tego samego dnia, z tym zastrzeżeniem, że poniższe przesłanki nastąpią łącznie:
 • odbiór Towaru nastąpi osobiście na zasadach określonych w Regulaminie
 • dopuszczalna forma płatności za tak złożone zamówienie to płatność gotówką lub kartą płatniczą dokonana przy odbiorze
 1. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest przekazywany Klientowi najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.
 2. Przy odbiorze przesyłki, zaleca się, by w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
 3. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany kurierowi, drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu nie wyłącza i nie ogranicza prawa Klienta dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem na podstawie niniejszego Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących.
 4. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej zastosowanie mają odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu regulujące dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Odbiór osobisty może być realizowany w następujący sposób:
 • odbiór za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Klienta
 • odbiór osobisty z punktu sprzedaży Sprzedawcy przy ul. Matuszewskiej 14 w Warszawie
 1. Odbiory osobiste mogą być realizowane jedynie po uprzednim poinformowaniu Klienta o gotowości Towaru do odbioru, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. Towar należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail, zawierającej informację o możliwości odbioru towaru. Zamówienia nieodebrane w wyznaczonym terminie, zostaną anulowane.


§7 Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi Konsumentami

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami, w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
 3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
 4. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad fizycznych Towaru.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§8 Reklamacje i zwroty towaru w przypadku transakcji z Konsumentami

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami, w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad. Ponadto Towar może być objęty gwarancją producenta. Informacja czy dany Towar objęty jest gwarancją producenta oraz na jakich warunkach zostaje ona udzielona, widoczna jest w karcie produktu.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Klienta oraz numer zamówienia.
 4. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 5. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny.
 6. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem http://ortohab.pl/zwroty-i-reklamacje.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, zgodnie z obowiązującym prawem Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 11. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Opisane ograniczenia nie wyłączaj odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość Towaru i nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji.
 2. Informujemy, iż Klient, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż oraz komisje skargowe.
 3. W szczególności, Klient ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 4. Ponadto Klient w celu ochrony swych praw, ma również prawo zwrócić się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów w tym m.in. do:
 • Federacji Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html
 • Stowarzyszenia Konsumentów Polskich http://konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,,1.html)
 1. Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR,
 2. Europejska platforma ODR to interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. W celu skorzystania z powyższej możliwości należy skorzystać z łącza elektronicznego do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr
 3. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 

§9 Bezpieczeństwo

 1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.
 2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury serwisu Dotpay.pl, używającej bezpiecznych technik.
 3. W szczególności operator witryny www.ortohab.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji serwisu Dotpay.pl.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest ”LYF” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Balonowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651084, NIP: 5213758427, REGON: 366026639.
 2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: kontakt@lyf.pl
 3. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
 • Założenie konta przez Użytkownika na stronie ortohab.pl
 • Wypełnienie formularza kontaktowego w celu wysłania zapytania;
 • Zapisanie się Użytkownika do newslettera.
 1. Spółka przetwarza dane w następujących celach:
 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów dostępnych na stronie www.ortohab.pl
 • rozpatrzenia złożonych reklamacji;
 • odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń wynikających z umowy;
 • marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług;
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłączenie w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 • przesłania i wypełnienia ankiety posprzedażowej.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania umowy.
 2. Dane osobowa Spółka będzie przetwarzała przez okres niezbędny dla wykonania umowy oraz przez okres i w zakresie niezbędnym wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda do momentu jej wycofania.
 3. Dane osobowe Spółka udostępnia firmom świadczącym usługi na rzecz Spółki, w szczególności podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorowi obsługującego system DOTPAY.pl.
 4. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu w celu dopasowania oferty do potrzeb Użytkownika.

 

 


§11 Polityka prywatności

 1. W czasie korzystania z witryny www.ortohab.pl lub składając zamówienie w inny sposób przewidziany Regulaminem, Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
 2. Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu czy dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.
 3. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).
 4. Poza sytuacjami wyraźnie określonymi w Regulaminie, dane osobowe umieszczone w bazie danych ”LYF” sp. z o.o. są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 5. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu. Powyższe dane mogą być również przez Użytkownika modyfikowane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Moje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny www.ortohab.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienie ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbą. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.
 6. Witryna www.ortohab.pl umożliwia Użytkownikom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod poszczególnymi Towarami.
 7. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 8. Niektóre obszary witryny www.ortohab.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nie usuwanie ich z dysku urządzenia Użytkownika.


§12 Przepisy końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a spółką ”LYF” Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT lub faktury VAT detalicznej, w zależności od wyboru Klienta. Ponadto potwierdzenie zawarcia umowy, wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami, przekazywane będzie Klientowi również za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Termin ten, będzie nie krótszy niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu na witrynie www.ortohab.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na podstawie regulacji aktualnych w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie pozbawia Klientów praw nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 3. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.ortohab.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Wszystkie zdjęcia, w tym zdjęcia Towarów, zamieszczone na stronie www.ortohab.pl posiadają ochronę prawno - autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela przedmiotowych praw autorskich, jakim jest spółka ”LYF” Sp. z o.o. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie spółki ”LYF” sp. z o.o. - art.17. ustawy OPAiPP.
 5. Wszelkie pytania, uwagi, opinie, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować:
 • na adres poczty elektronicznej kontakt@ortohab.pl,
 • w formie tradycyjnej na adres ”LYF” Sp. z o.o. ul. Balonowa 8, 02-635 Warszawa,
 • telefonicznie pod nr 800 183 022 ( kontakt w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do16:00)